Z E S P Ó Ł S Z K Ó Ł N R 1
ul. Racławicka 23, 32-200 Miechów

Ogłoszenia

Strona główna Wstecz

ZP – ZS – 4/2013

                                                               Miechów, dnia 04.12.2013 r.

 

OGŁOSZENIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1 W MIECHOWIE

32 – 200 MIECHÓW, UL. RACŁAWICKA 23

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA

DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW  SPOŻYWCZYCH DO  STOŁÓWKI  SZKOLNEJ

 

ZAMÓWIENIE SKŁADA SIĘ Z IV CZĘŚCI:

- CZĘŚĆ I – warzywa, owoce i przetwory owocowe i warzywne –15300000-1,15310000-4,

- CZĘŚĆ II – produkty mleczarskie i jaja – 15500000-3, 03142500-3,

- CZĘŚĆ III – produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne – 15100000-9,

- CZĘŚĆ IV – różne produkty spożywcze, mąki i przetwory zbożowo-mączne, oleje
                      - 15800000-6, 15600000-4, 15400000-2, 15810000-9.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony,
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP ( Dz. U. z 2013 poz. 907).

Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2014 r. do 22.12.2014 r.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Termin składania ofert do dnia: 12 grudnia 2013 r. do godz. 11.00 w sekretariacie Zamawiającego: Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie, ul. Racławicka 23.

Termin otwarcia ofert: 12 grudnia 2013 r. godz. 12.00 w gabinecie Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie – cena – 100%.

Wadium: nie przewiduje się.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej.

Termin związania z ofertą: - 30 dni.

Ilość produktów może ulec zmianie w granicy ok. +/- 10%.

 

SIWZ można pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego – Zespół Szkół Nr 1
w Miechowie, ul. Racławicka 23, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500
lub za pośrednictwem poczty, a także na stronie Zamawiającego:
www.ekonomik.miechow.iap.pl., www.miechow.pl-bip.

 

Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

mgr Władysław Mastrzykowski – V-Dyrektor – tel. 41 38 310 89

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22
ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) tj. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ponadto Wykonawcy muszą spełnić warunki określone w SIWZ.

 

                                                                       mgr Władysław Mastrzykowski – Wicedyrektor

 

 

MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Obiekt - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
ul. RACŁAWICKA 23
32-200 MIECHÓW

 Dostawy -                      


Załączniki :


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pobierz)
Nr 1 - Formularz oferty (pobierz)
Nr 2 - Wzór umowy (pobierz)
Nr 3 - Oświadczenie z art. 22 i 24 - ustawa Prawo Zamówień Publicznych (pobierz)
Nr 4 - Szczegółowy zakres zamówienia
(pobierz)


Do stronyWsteczDo góry